ENGLISH   CHINESE
 
 
  国际制造  
   IT信息产品


      更多相关产品>>
   瓷砖产品
   棉纺织品
   工艺品
   电子产品
   金属产品
   木制品
   塑料制品
     
     Company mailing address  
     
  美国佛罗里达国际商务服务公司 (FIBS)
P.O. Box 5267
Largo, FL 33779
U.S.A.
电话: (727) 536-5868
传真 : (727) 536-5915
邮箱: sales@fibsusa.com
移动电话: (727) 455-7558
 
     

 
 

 
   
Furniture and wood product manufacturing   Wood product manufacturing and sales